"בשלושים ושתים נתיבות פליאות חוכמה..."

גרעדגכהרגכה

זגכעגסכבהבזגכבזס

כזגעגסעכקדרגכ

העבירו את זה הלאה...